top of page

Doelstellingen

 

Het Pedagogisch Project van het GO!-onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap streeft een dynamisch mens- en maatschappijbeeld na. Het draagt bij tot de vorming van vrije mensen die:
 

– voldoende zelfvertrouwen hebben en open staan voor anderen:
Mensen die onvoldoende zelfvertrouwen hebben, zijn vaak gefrustreerd en angstig. Ze zijn bang voor alles wat afwijkt van de norm, voor alles wat nieuw of anders is. Ze vormen een zwakke prooi voor volksmenners en laten zich al te snel op sleeptouw nemen door allerhande charlatans en leidersfiguren. Wij willen kinderen en jongeren daarom zelfstandig leren denken en beslissingen nemen.

 

– verdraagzaam zijn en eerbied opbrengen voor andermans mening:
Door het pluralistisch karakter van Basisschool “Het Groene Dal”  leren kinderen en jongeren beter omgaan met andere meningen en overtuigingen en worden vooroordelen in de kiem gesmoord. Openheid en respect voor andere opvattingen en culturen zijn, zeker met het oog op de toekomst, van essentieel belang.

 

– mondig zijn, zodat ze hun ideeën helder kunnen formuleren:
Wie iets te zeggen wil hebben, moet zich behoorlijk leren uitdrukken. In onze scholen leren kinderen en jongeren dan ook voor zichzelf en anderen op te komen en hun eigen standpunten te verdedigen.

 

– intellectueel nieuwsgierig blijven:
Een getuigschrift of diploma behalen is geen doel op zichzelf, maar een middel om toegang te krijgen tot verdere studie of tot een bepaald beroep. Ons ideaal is mensen te vormen die zich hun leven lang verder blijven vervolmaken en die voortdurend nieuwe kennis willen opdoen. De school geeft de aanzet tot die intellectuele nieuwsgierigheid, die ervoor zorgt dat mensen niet uitgeblust en hopeloos achterop raken.

 

 – getuigen van emotionele en morele bewogenheid:
Kennisoverdracht is maar één van de doelstellingen van Basisschool “Het Groene Dal”  Wij zijn er immers niet op uit onverschillige bollebozen af te leveren. In het leven van een mens vervult ook het gevoel een belangrijke rol en daarom moeten kinderen positief leren omgaan met hun eigen emoties en die van anderen. De ontwikkeling van het geweten, van een rechtvaardigheids- en verantwoordelijkheidsgevoel, krijgt in het bij ons dan ook de volle aandacht.

 

– oog hebben voor de sociale werkelijkheid en opkomen voor de eerbiediging van de rechten van de mens:
Het inzicht dat in de samenleving niet iedereen dezelfde kansen krijgt, is de basis van elke vorm van solidariteit. Basisschool “Het Groene Dal” leert kinderen en jongeren oog hebben voor de werkelijkheid en de bestaande maatschappelijke ongelijkheden en scherpt hun zin voor sociale rechtvaardigheid aan.

 

 – zich inspannen om de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen daadwerkelijk te helpen verwezenlijken:
Basisschool “Het Groene Dal”  gaat er niet alleen van uit dat alle mensen gelijkwaardig zijn, maar streeft er ook naar om elke discriminatie in de praktijk uit te sluiten. De gelijke behandeling van mannen en vrouwen, een ideaal dat in onze samenleving nog steeds niet is gerealiseerd, is in de scholen van het GO!-onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap dan ook een feit. Jongens en meisjes krijgen er dezelfde kansen en kunnen zich zonder uitzondering inschrijven voor om het even welke opleiding.

bottom of page