top of page

ZORG OP SCHOOL: VOOR DE HELE SCHOOL

  • Taalvaardigheid

Ook dit schooljaar richten wij ons voornamelijk op de taalvaardigheid van de kinderen.

De ligging van onze school impliceert dat een deel van onze leerlingen thuis geen of weinig Nederlands spreken. Als Nederlandstalige school vinden wij het belangrijk dat al onze kinderen dezelfde kansen krijgen en dus ook de taal – in al haar facetten (begrijpen, spreken, lezen, schrijven, …) – machtig zijn.
 

  • Ondersteuning

Ons zorgteam biedt ondersteuning in de klassen aan.
Concreet betekent dit dat wij in overleg met de klastitularis op zoek gaan naar nieuwe materialen en interessante werkvormen (zoals hoekenwerk) en dat wij één of meerdere uren per week met de titularis in de klas staan.

Dankzij deze ondersteuning in de klas kan er meer aandacht gegeven worden aan het kind, kan er beter en gerichter met concreet materiaal gewerkt worden, kan beter ingespeeld worden op de noden van elk kind, wordt er extra aandacht geschonken aan het leren leren, …
 

  • Welbevinden

Een kind kan pas leren als het zich goed voelt in de school. We willen een school zijn waar er naar elkaar geluisterd wordt, waar elk kind zijn plaats heeft in de groep, waar een aangename werksfeer heerst, …

Daarom werken wij aan het welbevinden van onze leerlingen. Dit gebeurt door acties zowel op school- en klasniveau als voor leerlingen individueel. Deze acties worden door de zorgcoördinator gecoördineerd en gedragen door het volledige zorgteam.

bottom of page