top of page

Algemene voorwaarden

Toegang tot en gebruik van deze website is onderworpen aan de voorafgaande aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Door deze website te bezoeken of de informatie op deze website te gebruiken, aanvaardt u automatisch de algemene voorwaarden en ziet u af van alle mogelijke claims tegen het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, zijn scholen en instellingen of werknemers, die voortkomen uit het gebruik van de website of het materiaal, de informatie, de beoordelingen of de aanbevelingen die erin zijn opgenomen. Deze algemene voorwaarden bestaan verder uit de volgende clausules:

 

  • Informatie en Legal Notice

Deze website en de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen betreffende of verband houdend met het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, zijn scholen en instellingen en diensten worden verstrekt "zoals zij zijn" zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, al dan niet expliciete of impliciet, met inbegrip van, echter niet beperkt tot, de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geen inbreuk vormend. Hoewel de informatie op deze website ter goeder trouw is opgesteld om informatie te verschaffen over het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en zijn scholen, instellingen en diensten, zal het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap, zijn scholen, instellingen, diensten of werknemers in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, met inbegrip van, echter niet beperkt tot rechtstreekse, onrechtstreekse of speciale schade, gevolgschade of incidentele schade die het gevolg is van of verband houdt met het gebruik van of de toegang tot de website of die het gevolg is van of verband houdt met het materiaal, de informatie, de beoordelingen of de aanbevelingen op deze website.

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap mag te allen tijde en zonder voorafgaande verwittiging de nodige wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aanbrengen aan deze algemene voorwaarden, aan de namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen die op deze website worden gebruikt en aan de producten en diensten waarnaar op deze website wordt verwezen.

Mogelijk bevat deze website links of verwijzingen naar andere websites die niet onder toezicht van het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap staan. Het GO! draagt geen enkele verantwoordelijkheid aangaande de inhoud van dergelijke links of links binnen de gelinkte sites.

Alle aangeboden onderwijskundige informatie is louter algemeen. Advies is niet gericht naar individuele personen en kan geenszins in de plaats treden van advies gegeven door een betrokken personeelslid.
 

  • Intellectuele eigendom

Het materiaal dat op deze website wordt getoond, met inbegrip van, zonder beperkingen, al het redactioneel materiaal, foto's, illustraties en ander grafisch materiaal, en de namen, logo's, handelsmerken en dienstenmerken zijn eigendom van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, zijn scholen en instellingen of diensten en zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht of andere wetten op intellectuele eigendommen. Andere producten of bedrijfsnamen die op deze website voorkomen, kunnen de handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn. Het is niet toegelaten om dergelijk materiaal of een deel ervan te kopiëren, te herverzenden, verdelen, verspreiden, verkopen, publiceren, uitzenden of laten circuleren.
 

  • Toepasbare wetgeving en rechtspraak

Deze voorwaarden worden beheerst, verstaan en uitgevoerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Alle geschillen die kunnen ontstaan uit hoofde van deze voorwaarden worden uitsluitend voorgelegd en beslecht door de bevoegde Belgische rechtbanken.

bottom of page